Vedecká rada Lekárskej fakulty UK v Bratislave

Členovia vedeckej rady LF UK v Bratislave

Predseda:

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.

Členovia:

MUDr. Miroslav Bdžoch, PhD., MPH

prof. MUDr. Ján Benetin, PhD.

prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.

prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.

Dr. h. c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.

prof. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD.

prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.

doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH

prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.

prof. Ing. Zdeňka Ďuračková, PhD.

prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.

prof. MUDr. Vasiľ Hricák, CSc.

prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.

doc. MUDr. Juraj Kaušitz, PhD.

prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD.

Ing. Juraj Kovács, MBA

Dr. h. c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.

prof. MUDr. Viera Kristová, CSc.

doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD.

doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc.

prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.

doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.

doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.

prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.

MUDr. Bohuslav Novák, PhD.

prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.

prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc.

prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH

prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.

prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, PhD.

prof. MUDr. Štefan Polák, CSc.

prof. MUDr. Milan Profant, CSc.

prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc.

RNDr. Ján Sedlák, DrSc.

prof. MUDr. Peter Stanko, PhD.

prof. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc.

prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA

prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.

prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.

prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.

prof. MUDr. Ladislav Turecký, CSc.

prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

doc. MUDr. Juraj Zajko, PhD.

Rokovací poriadok vedeckej rady LF UK v Bratislave

Rokovací poriadok Vedeckej rady LF UK v Bratislave

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Vedeckej rady LF UK v Bratislave

Termíny zasadnutia vedeckej rady LF UK v Bratislave

 

  16. februára   2017     o 13.00 h

  20. apríla         2017    o 13.00 h

  15. júna           2017    o 13.00 h

  19. októbra     2017    o 13.00 h

  14. decembra 2017     o 13.00 h

  22. februára   2018     o 13.00 h

  19. apríla        2018     o 13.00 h

  14. júna          2018     o 13.00 h

   18. októbra   2018     o 13.00 h

   13. decembra 2018    o 13.00 h

 

  • V prípade doplnenia programu do Vedeckej rady treba materiál predložiť najneskôr 2 týždne pred zasadnutím Vedeckej rady LF UK.
  • Žiadosti o habilitačné konanie a inauguračné konanie je potrebné predložiť      3 týždne pred zasadnutím Vedeckej rady LF UK.